ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.อด. มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ ปี 62

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ส่งต่อความสุขให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 50 ราย มอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นเงินกว่า 2,860,000 บาท 

            วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการร่วมพิธี 

            นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อเป็นทุน สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุน การดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

            สำหรับการให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคมและพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งวงเงินกู้ยืมแบ่งออกเป็น 3 วงเงิน ดังนี้ รายบุคคลรายละ 40,000 บาท 60,000 บาท และสูงสุดไม่เกินรายละ 120,000 บาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือ 50 งวด โดยไม่คิดดอกเบี้ย 

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,860,000 บาท 

            นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขอให้ทุกท่านที่ได้รับเงินทุนกู้ยืมฯ ในครั้งนี้ ใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก