ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 07/10/19

รองนายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ชูนโยบายรัฐบาลพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 

          นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลด้านสังคมว่า ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งเป้าให้วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นเครื่องมือหลักสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ และเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่มาของรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่จากการบริจาค การแบ่งปันผลกำไร และต้องนำผลกำไรที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปทำประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้วิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและด้านอื่นตามที่กฏหมายกำหนด 

          ขณะเดียวกัน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ผลักดันเรื่องการส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ที่ปัจจุบันมีคนพิการที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประมาณ 1.8 ล้านคน เป็นคนพิการในวัยแรงงาน 8 แสนคน มีงานทำแล้ว 2.2 แสนคน และเป็นคนที่สามารถทำงานได้แต่ยังไม่มีงานทำ 4.5 แสนคน ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการจึงเป็นเป้าหมายหลักสำคัญ ซึ่งทางกระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดหางานผ่านทางออนไลน์ www.ตลาดงานคนพิการ.com ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผู้พิการ นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก