ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการ กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22

วันที่ลงข่าว: 29/11/19

       นายสิงห์คำ  มณีจันสุข  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ   ได้กำหนด ให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และการยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม สมาคมคนพิการ

 

        ดังนั้น จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดทำโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 ภายใต้ชื่อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียม” ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

 

        สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงออกถึงความสามารถของคนพิการ การบรรยายเรื่องกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิคนพิการ นิทรรศการ การให้บริการต่างๆ รวมถึง การมอบของขวัญของรางวัลแก่คนพิการที่มาร่วมงาน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก