ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ขับเคลื่อนการทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย (พชอ)

วันที่ลงข่าว: 07/10/19

            คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย (พชอ) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากโป่ง พร้อมด้วยนักบริบาลตำบลปากหมัน ได้ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว ได้ตรวจวัดสัญญาณชีพให้ปกติดี เจ้าหน้าที่ได้แนะนำ เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลการระวังอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายที่เหมาะสม

            ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน)   โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก