ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและการดำเนินการ

วันที่ลงข่าว: 29/11/19

            ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และนโยบายของคณะกรรมการโดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกับทุกภาคส่วนเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก และช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริการการศึกษาสำหรับคนพิการของทุกหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนคนพิการในจังหวัดให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค

            นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 120 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก