ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด” อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม

วันที่ลงข่าว: 29/11/19

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะการต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพได้รู้ถึงขั้นตอนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องของการฝึกอาชีพ อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความภาคภูมิใจต่อคุณค่าของชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอาชีพคนพิการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป  

        ซึ่งในวันที่ 28 พ.ย 62  ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ ขึ้น ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธาน สำหรับกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ ขั้นตอน วัตถุดิบ ฝึกเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ จากการมัดย้อม ฝึกอาชีพออกแบบ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ในรูปแบบชิ้นงาน ภาคที่ 1 และภาคที่ 2 เทคนิคการสกรีนข้อความ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 24 ยะลา สำนักงานฝีมือพัฒนาแรงงานยะลา 

        ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมนี้ จะเป็นการต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากในปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้จัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ประจำปี 2562 โดยฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการในเขตอำเภอกาบัง อำเภอกรงปินัง อำเภอรามัน และอำเภอบันนังสตา (ตำบลตลิ่งชัน) ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม ไปจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม เช่น เสื้อ กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า และมีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มผ้ามัดย้อม คนพิการในเขตพื้นที่อำเภอรามัน, อำเภอบันนังสตา และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้กลุ่มดังกล่าวสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง แต่กลุ่มดังกล่าวยังขาดความรู้ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทันสมัย และมีคุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก