ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

วันที่ลงข่าว: 07/10/19

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ให้จังหวัดแพร่จำนวน 100 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เป็นหน่วยประสานงาน และพิจารณาให้เด็กออทิสติกระดับรุนแรงและยากจนมากเป็นอันดับแรก และพิจารณาเด็กพิการระดับรุนแรงประเภทอื่นๆและอยากจน เป็นอันดับต่อไป บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 และดำเนินการพัฒนาผู้มีคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 100 ทุนเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ปกครองเด็กพิการที่มีรายชื่อนำส่งสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแพร่ ประเภทออมทรัพย์ และนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวมายังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่จะดำเนินการโอนเงินฝากเข้าบัญชี และจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ต่อไป

         สำหรับรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 653281 ในวัน เวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก