ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ลงข่าว: 29/11/19

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีในการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 103 ทุน มูลค่า 515,500 บาท และภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 15 ทุน มูลค่า 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 118 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท

            นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานยากจนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 10,633 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,165,000 บาท สำหรับจังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงิน 515,000 บาท การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีภาคเอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 14 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,000 บาท โดยบริจาคท่านละ 5,000 บาท ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการอนุช ธรรมวรรณ 2) คุณครูตวีทิพ ทับสุริย์ พร้อมครอบครัว 3.นางชญานิน อุณหพันธ์และนายวชิระ บุบผามะตะนัง 4) ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก จังหวัดเลย 5) ผู้อำนวยการนิรัติศัย ชิณกะธรรม พร้อมครอบครัว 6) คุณอุราวรรณ มาเช พร้อมครอบครัว 7) คุณครูอภิวิชญ์ สาแก้ว พร้อมคณะ 8) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธรรม คุณนุชนาถ ลิมปิษเฐียร 9) ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดเลย 10) ผู้อำนวยการสุนทร แดนดี 11) คุณเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ 12) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติภัณฑ์ 13) คุณสิงห์ คุณราตรี เมตตาปัญญาเลิศ ห้างอนัน และ 14) แพทย์หญิงอุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ จำนวน 10,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 103 คน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก