ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เดินหน้าปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 03/10/19

        นางธัญชนก พรมใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายคนพิการ (เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเงินงบประมาณ) ได้ให้การช่วยเหลือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีสภาพบ้านที่ทรุดโทรม ไม่มั่นคง หรือไม่เหมาะสมกับความพิการ มีรายได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพ (ฐานะยากจน) ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือเคยได้รับแต่ไม่เพียงพอ ให้ความช่วยเหลือไม่เกินหลังละ 20,000 บาท พร้อมดำเนินการและประสานขอความช่วยเหลือโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่างและกองสวัสดิการ) และกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ (เงินงบประมาณ) ได้ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย มีฐานะยากจน ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือเคยได้รับแต่ไม่เพียงพอ ให้ความช่วยเหลือไม่เกินหลังละ 40,000 บาท (ไม่เกิน 20,000 บาท คือการปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่กระทบโครงสร้างเดิมได้ และไม่เกิน 40,000 บาท คือการสร้างใหม่) ดำเนินการและประสานความช่วยเหลือโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่างและกองสวัสดิการ)

        ขณะเดียวกัน การดำเนินการช่วยเหลือโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ใช้สิทธิ์บัตรทอง ท.74) และผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและมีฐานะยากจน (ใช้สิทธิ์บัตรทอง ท.77) ที่มีที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยกับการอยู่อาศัย ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือเคยได้รับแต่ไม่เพียงพอ ไม่เกินหลังละ 50,000 บาท (เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน) หากเกินวงเงินที่กำหนดคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูนจะพิจารณาเป็นการเฉพาะราย

        สรุปผลดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณฯ (พก.) จำนวน 120,000 บาท ดำเนินการแล้ว 7 หลัง ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนฯ (พก.) จำนวน 2,233,361.29 บาท แยกเป็นจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 853,361.29 บาท ดำเนินการแล้ว 45 หลัง และจากงบกองทุนฯ (เพิ่มเติม) จำนวน 1,380,000. บาท รวม 69 หลัง ดำเนินการแล้ว 43 หลัง และงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดลำพูน จำนวน 3,986,507 บาท จำนวน 98 หลัง อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5351 1188

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก