ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม เตรียมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการของจังหวัดสุรินทร์ 206 ทุน 6 ธ.ค.นี้

วันที่ลงข่าว: 30/11/19

          นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ให้กับเด็กพิการของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 206 ทุน โดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์

          ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่ม ก่อตั้งขึ้นมาจากพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณะประโยชน์ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก