ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดอำเภอหนองใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ลงข่าว: 03/10/19

       นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล ภริยานายอำเภอหนองใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกาชาดอำเภอหนองใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

        ตามที่กาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ทำโครงการกาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งในครั้งนี้ โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้ ออกตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการผู้สูงอายุในอำเภอเกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

        ในการนี้ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล ภริยานายอำเภอหนองใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกาชาดอำเภอหนองใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดอำเภอหนองใหญ่ สมาชิกกาชาดอำเภอหนองใหญ่ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานอำเภอ แพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองใหญ่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและคนชรา จำนวน 15 หลังคาเรือน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก