ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมคนพิการเมืองนครปฐม เปิดอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ "วีลดี" เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/11/19

        สมาคมคนพิการเมืองนครปฐม เปิดอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ "วีลดี" เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนพิการในพื้นที่ ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น

        นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ "วีลดี" ณ ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยสมาคมคนพิการเมืองนครปฐม และกลุ่มวีลดี จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้คนพิการในพื้นที่ตำบลมาบแค ตำบลตาก้อง และตำบลใกล้เคียงมีอาชีพและรายได้ อีกทั้งหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นการลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณจึงได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานประกอบการเป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจ้างงานคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้มีการจ้างงานคนพิการตามจำนวนพนักงานของบริษัทในสัดส่วน พนักงาน 100 คน ต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน 1 คน

        นายไธพัตย์ ธวัฒน์ชวกิตต์ นายกสมาคมคนพิการเมืองนครปฐม และประธานกลุ่มวีลดี กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชนได้จัดทำโครงการผลิตกายอุปกรณ์ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทในเครือซีว่า ประกอบด้วย บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์  (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 8  สิทธิ์ บริษัท ซีว่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 สิทธิ์ และบริษัท ซีว่า วิฮิเคิล ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 สิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 12 สิทธิ์ เมื่อโครงการได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแล้ว ศูนย์วีลดีจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการที่นำเสนอ มีคนพิการที่ใช้สิทธิ์จำนวน 12 คน เป็นจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด 1,314,000 บาท งบประมาณที่ได้รับตามโครงการได้นำไปก่อสร้างอาคารโรงงานสำหรับผลิตกายอุปกรณ์ จัดซื้อเครื่องมือ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ เป็นงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการในกลุ่มต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจัดหางานจังหวัดนครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลมาบแค องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง กำนัน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลมาบแคอีกด้วย 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก