ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 03/10/19

            เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 นำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 รายได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

            นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จะมีกิจกรรมการออกร้านกาชาด ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 เพื่อจัดหารายได้สำหรับการดำเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาด ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำแผนและโครงการเพื่อสาธารณกุศล และใช้สำหรับดำเนินงานตามภารกิจโครงการ กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่) เพื่อรับบริจาคสิ่งของจากส่วนราชการ อำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีใจเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินและสิ่งของนำไปเป็นรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เป็นรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก