ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุทัยธานี เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษอุทัยธานี สนองพระราชดำรัส ลดภาระให้กับผู้ปกครอง

วันที่ลงข่าว: 01/12/19

        ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ประชุมแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษอุทัยธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

        สืบเนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทรงมีพระราชดำรัสให้หาแนวทางเพื่อลดภาระผู้ปกครองที่ส่งเด็กพิการในจังหวัดอุทัยธานีไปเรียนในจังหวัดอื่น

        เพื่อสนองพระราชดำรัสฯ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี มูลนิธิรวมใจกาชาดเพื่อเด็กพิการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานความร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา Uthai Model สำหรับเด็กพิการในจังหวัดอุทัยธานี         

        ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กพิการในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า มีเด็กพิการในจังหวัดอุทัยธานี อายุแรกเกิด – 18 ปี จำนวน 1,565 คน มีผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 161 คน ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบ ในการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษอุทัยธานี บนที่ดินสาธารณะดอนใหญ่หนองม่วง จำนวน 30 ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง ซึ่งเบื้องต้นได้ผ่านความเห็นชอบในการใช้ที่ดินจากประชาชนในพื้นที่ และสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้าแล้ว

        สำหรับแผนการรับนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน โดยจะทำการเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 3 ประเภท ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา , เด็กที่มีความพบพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว , เด็กออทิสติก ซึ่งจะเปิดระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2563 จะเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นลำดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างโรงเรียนศึกษาพิเศษอุทัยธานี ยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้ทำการเปิดสอนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นการชั่วคราว จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก