ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 01/12/19

           วันที่ 29 พ.ย.62  ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเด็กพิการที่ขอทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1-4 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 168 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท ซึ่งมีผู้ยื่นขอรับทุนจำนวน 340 คน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้ที่ขอรับทุน โดยยึดแนวปฏิบัติและเกณฑ์ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก