ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครตรัง ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สร้างสุข สังคมสูงวัย) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข

วันที่ลงข่าว: 02/10/19

            นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง  เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การวางนโยบายเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เหตุนี้  เทศบาลนครตรัง  จึงได้ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งภาคีเครือข่ายเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข  โดยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุข สังคมสูงวัย เทศบาลนครตรังทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี (เวลา 09.00 - 15.30 น.) ณ ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง(สระกะพังสุรินทร์) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            สำหรับ  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 1. อายุ 50 ปีขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี 2. อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง  โดยมีช่องทางการสมัคร ประกอบด้วย  1. Facebook Page กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง   2. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครตรัง (สระกะพังสุรินทร์)  โดยนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  083-1962178 (นายพูลมนัส ชาติลีฬหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)  088-7912889 (นางสาวสุธิดา ไชยสงคราม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) และ 085-0814988 (นางสาวชญาภา ขันทกะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก