ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกีฬา (Sports City) ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports For Excellence)

วันที่ลงข่าว: 30/09/19

          นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตรัง ได้นำเสนอความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย 6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถเสนอตัวเป็นเมืองกีฬาในแต่ละด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

 

          กลุ่มที่ 1 ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ ออกกำลังกาย (Sports For Health/All)

 

          กลุ่มที่ 2 ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) กีฬาเชิงศิลปะวัฒนธรรม (Sport For Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน)

 

          กลุ่มที่ 3 ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports For Excellence)

 

          กลุ่มที่ 4 ด้านกีฬาเพื่ออาชีพ (Sports For Professional)

 

          กลุ่มที่ 5 ด้านอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา (Sports Industry & Busisess)

 

          และกลุ่มที่ 6 ด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาทางน้ำ กีฬาสำหรับผู้พิการ และกีฬาอาวุโส

 

          สำหรับจังหวัดตรัง ได้เสนอตัวเป็นเมืองกีฬาในกลุ่มที่ 3 ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports For Excellence) โดยการนำเสนอข้อมูล อาทิ โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด จำนวนประชากรกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด แผนการส่งเสริมธุรกิจด้านการกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว การศึกษา วิจัยงานด้านท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิทยาศาสตร์ด้านการกีฬา การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และผลงานทางการกีฬาระดับชาติ ฯลฯ

 

          ทั้งนี้ จังหวัดตรัง จะได้เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกีฬา (Sports City) ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports For Excellence) ต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก