ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตัวแทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงข่าว: 06/12/19

        ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาเซียนเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศิลปะและขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น เพื่อใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า การผลิต และการบริการของชุมชน สอดรับกับกรอบของโครงการเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

        สำหรับปีวัฒนธรรมแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 ภายใต้แนวคิด "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เกิดขึ้นจากการริเริ่มของกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561  ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียว สู่การรับรู้ของสังคมโลก ภายใต้แนวคิด ASEAN: Oneness to the World ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในการเป็นประธานอาเซียน ประจำปี 2562 และเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียน และนำสู่สายตาผู้คนทั่วโลกด้วยการผลึกกำลังประเทศสมาชิกอาเซียนเผยแพร่วัฒนธรรมในเวทีนานาชาติ

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก