ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครสวรรค์สรุปโครงการจัดการศึกษาคนพิการ 2559-2562 พร้อมเตรียมร่างคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อวางแผนบูรณาการในปีงบประมาณ 2563-2566

วันที่ลงข่าว: 27/09/19

        ที่ห้องประชุมาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนผู้พิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลแผนงานโครงการที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2562 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น      33 โครงการใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่1 การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการด้านการศึกษา 17 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่4 การส่งเสริมความเข้มแข็งทางการศึกษา 9 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

       ส่วนแผนงานโครงการระยะต่อไป ในช่วงปีงบประมาณ 2563 – 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่ตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย เกษียณอายุราชการ ครบวาระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยทั่วถึงและเสมอภาค #จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก