ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรี พม. เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

วันที่ลงข่าว: 27/09/19

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ที่จังหวัดแพร่ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า วันนี้ (26 ก.ย.62) เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่” ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการและการคัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับ มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 500 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลุ่มผู้นำสตรีและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และบทบาทการดำเนินงานของเครือข่าย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน การแสดงผลการดำเนินงานเมืองสุขภาวะเพื่อผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ การแสดงผลงานของทูตอารสถาปัตย์ และสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยความพิการจากฝีมือคนพิการ การแสดงผลงานการวิจัย ด้านเด็กพิการและผู้สูงอายุพิการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุระหว่าง กระทรวง พม. กับ กระทรวงสาธารณสุข

        จากนั้น เวลา 14.40 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่จั๊วะอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร้อมพบปะและรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่จั๊วะ ซึ่งเป็นพื้นที่บูรณาการงานด้านสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย

        ขณะเดียวกันทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ ชุมชนอีกด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก