ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ลงข่าว: 12/12/19

        ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนประทานการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยมีคณะครูนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านและปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ 

        สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือเด็กๆ ที่เป็นออทิสติก ซึ่งมีคุณพุ่มเป็นกำลังใจที่ให้สร้างทุนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ส่งเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด และในวันนี้จังหวัดน่านได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการต่างๆ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 525,000 บาท ยังสร้างความดีใจให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ และผู้ปกครองเด็กในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นอย่างมาก 

        หลังจากเสร็จสิ้นพิธี การมอบทุน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เชิญพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน มูลนิธิคุณพุ่ม ที่มีให้แก่ผู้เข้ารับทุน จากนั้นผู้แทนผู้รับประทานทุนฯได่อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งผู้เข้ารับประทานทุนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ทรงประทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับประทานทุนในครั้งนี้ด้วย 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก