ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 10/12/19

        ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนประทานสนับสนุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จำนวน 122 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

        สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคม และทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็ก

        ในโอกาสเข้ารับทุนประทานครั้งนี้ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ว่าจะนำเงินสนับสนุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดั่งพระประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก