ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.สต.บ้านน้ำเย็น อ.ด่านซ้าย จ.เลย สร้างการรับรู้เรื่อง โรคเมลิออยโดสิส พบผู้ป่วย 1 รายในหมู่บ้าน

วันที่ลงข่าว: 27/09/19

            เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเย็นและ อสม.บ้านน้ำเย็น ได้แจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่อง โรคเมลิออยโดสิส ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นและพบผู้ป่วย 1 รายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำ เกิดจากที่ผู้ป่วยสัมผัสดินหรือน้ำเป็นเวลานาน หรือผ่านทางบาดแผล รวมทั้งการดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน วัณโรค โรคไต โรคเลือด โรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และประชากรที่ประกอบอาชีพ เกษตรกร ทำไร่ ทำนา ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสนใจดีมาก

            ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้ายได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน)

            โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก