ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุน โครงการ Wheelchair Lift

วันที่ลงข่าว: 10/12/19

          รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Vehicle with Wheelchair Lift for Children with Disabilities in Samutprakarn Province”

          รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้ง สิ้น 1,664,100 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing aVehicle with Wheelchair Lift for Children with Disabilities in Samutprakarn Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้น ฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

          จากจำนวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 30,000 คน มีผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว 9,000คน คิดเป็น 30%ของทั้ง หมด รัฐบาลไทยได้จัดตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการขึ้น เพื่อดูแลเด็กพิการตั้ง แต่อายุ 3-20 ปี โดยสนับสนุนด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านการศึกษา และด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวตามระบบสวัสดิการสังคม แต่ทว่ามีเด็กพิการจำนวน 24 คนจากจำนวน 60 คน (เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว 31 คน ผู้พิการซ้ำซ้อน 29 คน) ที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ได้เนื่องด้วยปัญหาทางการเดินทาง จึงต้องรับการรักษาอยู่ที่บ้าน

          มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) ให้บริการด้านเก้าอี้ล้อเข็นที่สร้างให้เข้ากับร่างกายของผู้ใช้แก่เด็กๆที่ไม่ได้รับสวัสดิการสังคมมามากกว่า 20 ปี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ทางมูลนิธิร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการพิเศษได้จัดตั้ง ศูนย์ให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการและการตรวจสอบเก้าอี้ล้อเข็น แต่ทางมูลนิธิไม่สามารถจัดหารถสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและเก้าอี้ล้อเข็นไปที่ศูนย์ให้บริการดังกล่าวได้ ทำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิการที่รับการรักษาอยู่ที่บ้านได้

          ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การสนับสนุนรถตู้ติดลิฟต์จำนวน 1 คัน จะช่วยให้การบริการเก้าอี้ล้อเข็นแพร่หลายมากขึ้น เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะส่งผลไปถึงโอกาสการเข้าถึงการศึกษา จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

          รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/article/745265
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก