ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายกรัฐมนตรี ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

          พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ในกรอบงานตามแผนงานของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ประกอบด้วยผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ซึ่งมี 7 ปัจจัยเสี่ยง และจัดทำแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาร่างแบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2563 เพื่อรับรองมาตรการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

          โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้างอัตรากำลัง,การเบิกจ่ายงบลงทุน,มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาและนโยบายการบริหารความเสี่ยงปี 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องพิจารณาและเห็นชอบแผนงานที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. Smart National Ports Park, โครงการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ กกท. (Sports Law), แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ,แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (Sport Digital Platform), แผนการยกระดับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา,แผนการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City), แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร และแผนการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          รองนายกรัฐมนตรี ขอบคุณคณะกรรมการ กกท.ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและขอให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนงานของ กกท. ให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณและต้องให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งกำชับสั่งการให้ กกท. ดำเนินงานแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักกีฬาและการพัฒนาการกีฬาในภาพรวม อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก