ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สทนช. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันความร่วมมือการจัดการน้ำในภูมิภาคเอเชียในทุกรูปแบบแก้ปัญหาด้านน้ำอย่างเป็นรูปธรรมและมั่นคง

               นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า จากการประชุมบอร์ดบริหารสภาน้ำแห่งเอเชีย (Board of Council of AWC) ครั้งที่ 10 จัดโดย กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน และสภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) ณ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวานที่ผ่านมา (24 ก.ย.62) ประเทศไทยได้แสดงจุดยืดและความมุ่งหวังว่า สภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) จะเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคตมในฐานะของเครือข่ายด้านน้ำระดับโลก โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างประเทศสมาชิก สร้างการรับรู้ด้านปัญหาน้ำในภูมิภาคเอเชียแก่นานาชาติ และมุ่งเน้นแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้การบริการจัดการน้ำของเอเชียอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเน้นประเทศสมาชิกสร้างความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวคิดหลักที่ประเทศไทยได้ประกาศไว้ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และสอดคล้องกับทิศทางสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียน คือ ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคต ซึ่งประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภาคีภายนอกภูมิภาคและประชาคมโลก เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ แล้วนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย โดยสัปดาห์หน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา หากไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) จะได้รับประโยชน์ 4 ด้าน คือ มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหาร การสมัครเป็นกรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ และสมัครแข่งขันเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ // เพิ่มโอกาสให้ไทยได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม การแสดงบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านน้ำ  และการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย // ส่งเสริมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ และสุดท้าย สร้างเครือข่ายภาคีด้านน้ำในระดับภูมิภาคให้เข็มแข็งขึ้น

                เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า สภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรและเป็นเครือข่ายของสภาน้ำโลก เพื่อกระตุ้นและรองรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และก่อตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในเอเชียและองค์กรนานาชาติเชื่อมโยงภูมิภาคอื่นทั่วโลก และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) สอดคล้องกับประเทศไทยที่ต้องการผลักดันให้ประเทศสมาชิกในเอเชียมีองค์กรด้านน้ำระดับภูมิภาค เพื่อช่วยให้สามารถสะท้อนปัญหาความท้าทายด้านน้ำและแนวทางแก้ปัญหาไปสู่เวทีระดับโลกได้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก