ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สวท.ลำพูน จับมือ พมจ.ลำพูน เปิดพื้นที่ผลิตรายการเพื่อคนพิการด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

             นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (ผอ.สวท.ลำพูน) กล่าวว่า สวท.ลำพูน ได้ร่วมหารือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (พมจ.ลำพูน) และเครือข่ายผู้พิการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการสร้างเครือข่ายและเปิดพื้นที่ผลิตรายการเพื่อคนพิการด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ เครือข่าย และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบและเข้าถึงการบริการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยใช้ชื่อรายการ “เสียงจากคนพิการหละปูน” ออกอากาศทุกวันพุธสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สามของเดือน ในช่วงเวลา 10.10 – 11.00 น. ทาง สวท.ลำพูน คลื่นความถี่ FM 95 Mhz. เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

            ทางด้าน นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ สวท.ลำพูน ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ร่วมผลิตรายการ โดยจังหวัดลำพูนมีข้อมูลของผู้พิการจัดอยู่ในลำดับที่ 1 ของประเทศ เทียบกับอัตราส่วนประชากร ซึ่งมีมากกว่า 20,000 คน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ประมาณร้อยละ 66 อย่างไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มีเครือข่าย ชมรม และสมาคม ในการประสานและดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ อีกทั้งมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและครอบครัว ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม หากผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต้องการคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก