ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

          วันที่ 25 กันยายน 2562 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จัดโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน เนื่องจากปัจจุบันเรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นปัญหาหนึ่งทางสังคมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้ง่าย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาถูกล่อลวงทางเพศ ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญาขึ้น

          ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนให้เห็นความสำคัญของปัญหาผู้พิการ มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี เพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่การฟื้นฟูทางการศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก