ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพคนพิการตามหลักเกษตรพอเพียง

วันที่ลงข่าว: 25/09/19

            ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพคนพิการตามหลักเกษตรพอเพียง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชื่นชมผลการฝึกอาชีพของผู้พิการของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินตาม "ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียง" 

            วันที่ 24 ก.ย.62 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียง เพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ในรูปแบบของการทำสวนเกษตรผสมผสาน และเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับคนในชุมชน โดยมี นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีส่วนราชการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร (อพม.) และองค์กรคนพิการในพื้นที่ เข้าร่วมงาน 

            นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามโยบายของรัฐบาล ซึ่งกำหนดประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง และดำรงชีวิตอิสระอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตระหนักถึงการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำของคนพิการด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูลทางอาชีพคนพิการ ที่สวนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ "ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียง" โดยให้คนพิการได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ ในรูปแบบของการทำสวนเกษตรผสมผสาน และให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง โดยหวังให้คนพิการได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จากการทำการเกษตร จนสามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นการให้โอกาสแก่คนพิการ ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม โดยเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้

            ด้าน นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการฝึกอาชีพคนพิการรวม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม ปัจจุบันมีผู้พิการที่สามารถดูแลตัวเองได้เข้ามารับการฝึกอาชีพ ประมาณ 50 คน หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน และระยะยาว 6 เดือน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการฝึกสอน นอกจากนี้ ยังมีการสอนทักษะการใช้ชีวิตให้กับคนพิการควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมั่นใจ ขณะนี้มีผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพไปแล้ว 32 รุ่น และในอนาคตขยายเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก