ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ จังหวัดกระบี่

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

            พันเอกชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน    รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ท ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก      ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  โดยมี ผู้บริหารข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ภาคีเครือข่าย ประชาชน   ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่   ประธานชมรมจักรยานในพื้นที่อำเภอเขาพนม     พร้อมคณะกรรมการจำนวน 20 คน    จำนวน 3 ทีม ชมรมเขาพนม 1.5 safety bike  ชมรมจักรยานบ้านบางเหลียง และ   ชมรมจักรยานบ้านหน้าเขา      เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้น นางโสภา คงมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ   

            นางโสภา  คงมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่   กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ในการเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ได้จัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน  10  ครัวเรือน    และร่วมปั่นเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัว  ระยะทาง 7 กิโลเมตร  ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก

            ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในชุมชน  ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน  โครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชน  เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต   

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก