ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการห่วงใยดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราขพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

            ที่ข่วงเมืองน่าน อำกอเมืองน่าน นาย สัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพม.หวงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราขพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562 โดยมีนายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายและประชาชนในจังหวัดน่านที่เข้าร่วม กิจกรรม "โครงการพม ห่วงไยดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราขพิธีบรมราขาภิเษก" ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุน โครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม "Bikeปั่นอุ่นไอรัก" ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีดำริเพื่อสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญด้วยการจัดกิจกรม "โครงการพม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ขึ้นเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ แกผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวเพื่อสร้างความสุขให้ประขาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การเยี่ยมศาสนสถานทางศาสนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ76 จังหวัด โดยดำเนินการะหว่างวันที่4พฤษภาคม2562-4พฤษภาคม 2563 โดยครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดน่าน ภายใต้กิจกรรม "Car Free Dayประจำปี พ.ศ.2562” กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมจักรยานจังหวัดน่าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก