ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง จัดการอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

            วันที่ 22 กันยายน 2562 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนจังหวัดตรัง จำนวน 500 คน  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

            ทั้งนี้   เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน   เป็นการขับเคลื่อนดูแล ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลให้ได้รับบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก