ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

        ที่บริเวณทางเชื่อมอาคารศาลากลาง นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายกษิต โฆษิตานนท์ ในนามประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ นักเรียน เข้าร่วม

        นายกษิต โฆษิตานนท์ ในนามประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้กู้ยืมเงินทุนฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอย่างมืออาชีพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

        ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีคนพิการที่จดทะเบียน จำนวน 32,650 ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 9,418 ราย ส่วนใหญ่กู้ยืมไปเป็นทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย งานช่างและบริการ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยศูนย์นี้จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2562 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก