ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ลงข่าว: 20/09/19

            วันที่19 กันยายน 2562 ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม โดย มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สืบเนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล สำหรับจังหวัดมหาสารคาม ทรงประทานทุนจำนวน 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครอง เด็กพิการที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี ได้กล่าว พระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความว่า “ ผู้รับทุนการศึกษาทุกท่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่านเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานของท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพ และช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ” 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก