ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สระบุรีจัดกิจกรรมปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้แนวคิด“รวมพลังคนสระบุรี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชนชนบท”

วันที่ลงข่าว: 19/09/19

            ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการ พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้แนวคิด “รวมพลังคนสระบุรี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชนชนบท" โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 วปร. จ.สระบุรี ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสระบุรี นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ครอบครัว และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 600 คน เข้าร่วมงาน 

            สืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มติเห็นชอบให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัด “โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ให้ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้จัดกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด ๆ ละ 5 พื้นที่ ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 4 พฤษภาคม 2563 และอีกทั้งในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้น เถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เยาวชนควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ดังนั้นเพื่อสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกายและด้านจิตอาสา และเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเพื่อสนับสนุนเด็ก เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังคนสระบุรี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชนชนบท” เพื่อให้ประชาชนจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป 

            สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีแก่ผู้พิการนั่งวีลแชร์ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ปั่นจักรยานจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรีเพื่อลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคอุปโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ร่วมพัฒนาชุมชนโดยเก็บขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคี ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีจิตอาสา และเกิดการรวมพลัง ในการพัฒนาชุมชน  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก