ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดระนอง จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง

วันที่ลงข่าว: 19/09/19

          วันที่ 18 ก.ย. 62 ที่ห้องแก้วเจ้าจอม เออริเทจ แกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญเพราะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งในการดูแลตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

          นายสุพจน์ แขกเพ็ง กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา เราจะเห็นข่าวบุคคลตามสาขาอาชีพต่าง ๆ เกิดอุบัติเหตุทั้งเล็กน้อย หรืออยู่ ๆ มีอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน บางคนก็หาสาเหตุไม่ได้ บางคนร่างกายไม่พร้อม ซึ่งอาจจะมาจากการเจ็บป่วย หรือความเครียดภายใต้แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เกิดความเครียดสะสม ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสิ่งเร้ารอบ ๆ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติ หรือโรคจากการทำงานได้ด้วย

          เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินผู้บาดเจ็บเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากผู้ช่วยเหลือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะสามารถลดการเสียชีวิต ความพิการ สูญเสียอวัยวะ หรือบรรเทาผลการบาดเจ็บ รุนแรงให้เบาลงได้ ก็ถือได้ว่าโครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ผู้เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีองค์ความรู้มากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นการลงทุนเกี่ยวกับคนเพราะเชื่อว่าคน หรือแรงงานเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน และถ้าคนได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องก็สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก