ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ พร้อมขยายความร่วมมือในอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 18/09/19

          นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ  เรื่องทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรณภาพคนพิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้เสวนาและนำเสนอบทความวิชาการจากประเทศไทย สหรัฐอมริกา และญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา 

         นายจุติ กล่าวว่า รัฐได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามา มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และร่วมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต เป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล สำหรับคนพิการ กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมในทุกด้าน รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของผู้นำด้านการศึกษาพิเศษ อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งเน้นการทำงานของเครือข่ายนักสหวิชาชีพ การใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนหูหนวก เพื่อให้ทั้งองค์กรและบุคคลสามารถให้บริการแก่คนพิการได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นธรรม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก