ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วันที่ลงข่าว: 18/09/19

                       วันนี้17 กันยายน 2562 ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี พ.ศ.2562 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท และมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ในเขตอำเภอท่าบ่อ จำนวน 50 ราย

                       งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดหนองคายให้ส่วนราชการและประชาชนได้ทราบ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและประชาชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันมากขึ้น ซึ่งจังหวัดหนองคายได้นำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายในงานได้มีการจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีการนำผลงานโครงการที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดง และการจำหน่ายสินค้าโอทอป ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 นี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก