ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2562

วันที่ลงข่าว: 18/09/19

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน 11 ด้านของนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 

            วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี พ.ศ.2562 มีนางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคายกล่าวรายงาน 

        นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดหนองคายตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ให้ส่วนราชการและประชาชนได้ทราบ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและประชาชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันมากขึ้น โดยจังหวัดหนองคายได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในมิติของการบริหารจัดการภาครัฐ “งาน งบ ระบบ คน” 

    จังหวัดหนองคายได้ดำเนินงานนำนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพและบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียน นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่นยืน นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และไทยแลนด์ 4.0 โดยมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

       ภายในงาน หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้จัดนิทรรศการและแถลงผลงานที่เกิดขึ้นในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังมีการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน และมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้พิการด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก