ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สนข.เตรียมชงคู่มือกลาง “ขนส่งมวลชน ทุกกลุ่มต้องเข้าถึงบริการสะดวก”

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

สนข.เตรียมสรุปการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน หลังรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ต่อกระทรวงคมนาคมใน ต.ค.นี้ เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ เพื่อรองรับสูงผู้สูงอายุ และทุกกลุ่มเข้าถึงเท่าเทียม

          นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 3 เพื่อสอดรับกับปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับจำนวนผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 ได้ให้ความสำคัญ โดยบัญญัติให้ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม รวมทั้งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม

          นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สนข. เปิดเผยว่า ในการศึกษาโครงการได้คัดเลือกพื้นที่ในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย 2. ท่าเรือเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา และท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 3. สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ 4. ท่าอากาศยานนานาชาติ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต

          สนข.จะสรุปแผนรายละเอียดเพื่อเสนอต่อกระทรวงคมนาคมภายในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป

          ทั้งนี้ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การจัดทำมาตรฐานยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่สามารถรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ การจัดทำต้นแบบอาคารสถานที่ที่ให้บริการขนส่ง ที่ปรับปรุงออกแบบตามหลัก Universal Design รวมไปถึงมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน ตลอดจนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ซึ่งจะเป็นกรอบชี้นำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการภาคขนส่งให้มีมาตรฐานรองรับคนทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของคนทุกคน ภายใต้แนวคิด “OTP : We make the best for all.”

         สำหรับขอบเขตการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน ประกอบด้วย 4 ส่วน ประกอบด้วย การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ

          การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดยการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพื่อจัดทำแผนฯ ซึ่งจะนำไปสู่กรอบชี้นำการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและการบริการภาคการขนส่งให้ครอบคลุมทั้งประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

          การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษา การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นฯ

การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ผลการศึกษาโครงการ และการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ การประกวดแบบ และคัดเลือกพื้นที่ในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่ง 4 ภูมิภาค

และการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการฯ จัดการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการออกแบบตรวจสอบและประเมินผลฯ และหลักสูตรการอบรมทักษะการบริการ ให้แก่บุคลากรภาคการขนส่ง

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/business/detail/9620000089072
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก