ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชลบุรี อบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

            ที่ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมี นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 10,000 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่

            การอบรม“การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในวันนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 500 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก