ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เดินหน้าพัฒนาเมืองต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการ Social Smart City ดูแลช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งเต็มรูปแบบ

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

          วันนี้ (15 ก.ย. 62) ตามที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการ Social Smart City ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวอย่างด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีความเข้มแข็ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้สูงอายุเด็กคนพิการ คนไร้สัญชาติ และคนเร่ร่อน

          ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส จึงร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงเดินหน้ารณรงค์การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทานจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนขอทาน เข้าสู่กระบวนการคัดกรองช่วยเหลือคุ้มครองพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้กลับสู่วงจร การขอทานและเป็นบุคคลไร้ที่พึ่งอีกต่อไป

          นอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส กศน.สุไหงโก-ลก ภาคประชาสังคมโดยมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก มูลนิธิพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งและประชาชนทั่วไป

          โดยครั้งนี้มีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่อาคารรื่นอรุณ ถึงตลาดเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสุชาดาพันธ์นรานายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลกเป็นประธาน

          นางสาวไพลิน ศรีนคร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจงานการคุ้มครองช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิและการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานและผู้ประสบปัญหาสังคม ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพุทธศักราช 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2559 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดปัจจัย 4 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล การพัฒนาและฟื้นฟูด้วยกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์และดำเนินการส่งต่อยังสถานสงเคราะห์ของรัฐ และส่งกลับคืนสู่ครอบครัว ซึ่งพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก มีคนไร้ที่พึ่งได้รับความคุ้มครองแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก