ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

          วันที่ 15 ก.ย. 62  ที่หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ําใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม "Bike ปั่นอุ่นไอรัก" ตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

          นายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปันปันน้ําใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนให้กําลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็ก ในสภาวะยากลําบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมปั่นปันน้ําใจให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนได้จัดเตรียมสิ่งของเพื่อนําไปมอบปันน้ําใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อําเภอพิมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป โดยเส้นทางการปั่นเริ่มจากจุดพิธีเปิดหอประชุมอำเภอพิมาย ไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 ราย รวมระยะทางปั่นจักรยาน 2-10 กิโลเมตร

          จุดที่ 1 ณ บ้านนางน้อย จุพิมาย บ้านส่วย หมู่ที่ 3 ตําบลในเมือง มอบสิ่งของ จํานวน 11 ราย

          จุดที่ 2 ณ บ้านนางลิ้ม ลีสระบุตร บ้านกอก หมู่ที่ 5 ตําบลในเมือง มอบสิ่งของ จํานวน 8 ราย

          จุดที่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านวัด หมู่ที่ 8 ตําบลกระเบื้องใหญ่ มอบสิ่งของ จํานวน 10 ราย

          จุดที่ 4 ณ บ้านนายสัญญา เนาว์พิมาย บ้านวัด หมู่ที่ 13 ตําบลสัมฤทธิ์ มอบสิ่งของ จํานวน 5 ราย

          จุดที่ 5 ณ บ้านนายเจริญ หลอดแก้ว บ้านกระหาด หมู่ที่ 5 ตําบลธารละหลอด มอบสิ่งของ จํานวน 10 ราย

          และจุดที่ 6 ณ บ้านนายสมภพ บอกสันเทียะ บ้านท่าแดง หมู่ที่ 3 ตําบลสัมฤทธิ์ มอบสิ่งของ จํานวน 6 ราย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก