ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. กระตุ้นหน่วยงานรัฐ จ้างคนพิการทำงาน เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

        นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้น และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานด้วยวิธีการที่สะดวก คล่องตัว การคัดเลือกเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการ ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน

        สำหรับการจัดงานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทุกประเภทได้มาร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสในการมีงานทำอย่างทั่วถึงและส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก