ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

              วันนี้ 11 กันยายน 2562 นายทวี จงประสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ 1 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

            นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นว่า พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 440.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 275,437.40 ไร่ การปกครองแบ่งออกเป็น 14 ตำบล 201 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 122,157 คน มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน้ำขัง ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพล จากพายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นเหตุให้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 14 ตำบล 201 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 28,421 ครัวเรือน สำหรับการให้ความช่วยเหลือ จังหวัด อำเภอ ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และในวันนี้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้รับสิ่งของพระราชทาน ทั้งสิ้น 1,300 ครัวเรือน

            นายทวี จงประสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในทุกพื้นที่ของประทศไทย ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน ที่ผ่านมา ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ถึงแม้ฝนจะทิ้งช่วงในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ทรงรับสั่งมิให้ประมาทและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญเหตุ ที่อาจเกิดอุทกภัย ซึ่งจะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ โดยหน่วยงานต่าง ๆ และ จิตอาสาจะต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสทรงเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ทรงติดตามช่วยเหลือและพื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของราษฎรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ประสบภัยเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ รวมทั้งพระราชทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการดำเนินการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกคนให้ช่วยดูแลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรักความสามัคคี เกิดกับประชาชนในชาติทุกคนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้ทุกคนพร้อมใจกัน คิดดีทำดี เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอวยพรให้ประชาชนทุกคน ณ ที่นี้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ประสบความสุขความเจริญ และประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก