ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เดินหน้าเสริมพลังเครือขายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุน ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สามารถช่วยเหลือคนพิการถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

            วันที่ 11 ก.ย. 62 นางนัฎญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรม "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" ที่ห้องประชุมโรงแรมเครสโค อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคีเครือข่ายเข้ารับการอบกว่า 200 คน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถได้รับสิทธิเข้าถึงและประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น ทั้งในด้านฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ เงินทุนประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ /การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายคนพิการ/การคัดกรอง การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิตทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา ด้านอาชีพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนั้นแล้วภายในงานยังมีการสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ กลุ่มผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการอีกด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นทางสังคม ตลอดทั้งการเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เบี้ยความพิการ 

            ดังนั้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้บูรณาการหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลืออันจะนำไปสู่การเสริมสร้าง เจตคติสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ โดยนำร่อง 22 จังหวัดทั่วประเทศ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก