ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กยศ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้พิการและผู้ไม่มีรายได้”ประกาศหลักเกณฑ์การขอผ่อนผันและขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

          นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก กยศ.จึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรุนแรง โดยกรณีผู้กู้ยืมเป็นผู้ประสบภัยพิบัติและมีหลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยจริงภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

          กรณีเป็นผู้มีรายได้ถดถอย เมื่อหักจำนวนเงินงวดที่ครบกำหนดชำระคืนกองทุนในปีนั้นมาเฉลี่ยเป็นรายเดือน แล้วมีเงินเหลือไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท

กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ ต้องเป็นผู้มีรายได้คงเหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการแล้ว เหลือไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน

          สำหรับการขอผ่อนผันทำได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 1 ปี รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

ผู้ที่ประสงค์ขอผ่อนผัน หรือขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติตามประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดและยื่นเอกสารหลักฐานให้กองทุนพิจารณาโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.studentloan.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2016 4888 หรือ Line@กยศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก