ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

        วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด 

        นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใดทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบายแผนงานโครงการข้อมูลข่าวสารบริการสาธารณะเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก และเบี้ยความพิการ ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ และส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้จัดกิจกรรมที่เป็นสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อคนพิการ และส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายด้านคนพิการ และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ กลไก ประชารัฐ จนเชื่อมโยงการให้บริการด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 

        กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจัดอบรมการเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่างวันที่ 3-27 กันยายน 2562 ในพื้นที่ 22 จังหวัด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 10,000 คน ประกอบด้วย การนำชุมชนภาคประชาสังคม การนำด้านคนพิการ การนำนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาสาสมัครในพื้นที่ ทั้งนี้ การอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องในชุมชน อันจะนำไปสู่สังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกันเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก