ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียม หารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการศึกษาคนพิการ ตั้งเป้าจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาคนพิการได้หารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการการจัดการศึกษาคนพิการ และกองทุนการศึกษาคนพิการด้วย ซึ่งในส่วนของกองทุนฯ นั้นได้เน้นย้ำให้มีแผนดำเนินการในการเงินอย่างคุ้มค่าที่สุด มีแผนในการดำเนินการที่ชัดเจน ที่สำคัญต้องมีตัวชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้วย 

        ทั้งนี้ ในอนาคตได้วางแผนการดำเนินการเรื่องการศึกษาคนพิการร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อบูรณาการการทำงานด้านงบประมาณร่วมกันที่เหมาะสมและเห็นผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนเรื่องต่างๆ ของการจัดการศึกษาคนพิการด้วย เนื่องจากพบว่าคนพิการจำนวนหนึ่งยังไม่รู้หนังสือ และก็มีกลุ่มคนพิการอีกจำนวนหนึ่งที่เรียนจบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหา ขณะเดียวกันก็จะให้ภาคเอกชนช่วยผลักดันในการรับคนพิการที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานในบริษัทได้ เพราะเรื่องการศึกษาคนพิการเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก