ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จังหวัดสตูล เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดิม และรายใหม่ ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อรับสิทธิในปีงบประมาณ 2563

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

        วันที่  11 ก.ย.62 นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเปิดดำเนินการให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดิมในปีงบประมาณ 2562 (หรือปีงบประมาณที่ผ่านมา) รวมทั้งผู้สูงอายุรายใหม่ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ได้มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง โดยกรอกรายละเอียดตามแบบหนังสือ เพื่อแจ้งยืนยันการมีชีวิตอยู่และสถานะของบัญชี และแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2563 กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

        พร้อมทั้งจัดทำใบมอบอำนาจฉบับใหม่ กรณีรายที่มีการมอบอำนาจให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เนื่องจากใบมอบอำนาจฉบับเดิมมีระยะเวลาในการมอบอำนาจอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ ซึ่งกำลังจะหมดอายุลงในเดือนกันยายน 2562 สำหรับผู้มีสิทธิ์รายใดมีความจำเป็นที่ไม่สามารถยื่นแสดงตนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบหนังสือที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จัดเตรียมให้ประกอบกับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

         ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง กำหนดออกบริการยังพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวก ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถแสดงยืนยันตนได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ในวันและเวลาราชการ โทร 074-750797-8

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก