ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

          ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยมี นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ แกนนำชุมชน ภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 500 คน

          นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใดทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบายแผนงานโครงการข้อมูลข่าวสารบริการสาธารณะเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก และเบี้ยความพิการ ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ. ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้จัดกิจกรรมที่เป็นสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อคนพิการ และในยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage) ได้กำหนดแนวทางที่ 1 บูรณาการเครือข่ายด้านคนพิการและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ กลไก ประชารัฐ และรูปแบบอื่นๆ จนเชื่อมโยงการให้บริการด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

         ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม และมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจัดอบรมการเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคมถึง 20 กันยายน 2562 ใน 22 จังหวัด โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 22 จังหวัดที่จัดอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการและการคัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการมันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก