ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปัตตานี จัดประชุมโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

          วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่หอประชุมอาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กรมเจ้าท่า ขัดการประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ บริษัทที่ปรึกษาและประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วม

          นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ต้องพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการประมงให้สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน พัฒนาโครงการมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ความสำเร็จของโครงการจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าโครงการจะก่อเกิดผลดีในภาพรวม แต่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบางกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง จึงมีความสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือต่อโครงการนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

          ปัจจุบันท่าเทียบเรือประมงปัตตานีมีขีดจำกัดด้านศักยภาพ ประกอบกับร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถขยายท่าเรือให้รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ กรมเจ้าท่าได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานีให้เป็นท่าเรือหลักและเป็นศูนย์กลางด้านการประมงของภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 600 วัน ด้วยเงินงบประมาณ 43,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงการเป็นตลาดกลางในการขนถ่ายสินค้า สัตว์น้ำและแหล่งรวมวัตถุดิบก่อนขนส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 จากจำนวน 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ เหตุผล ความจำเป็น วัตถุประสงค์ ขั้นตอนและแนวทางการศึกษาของโครงการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะนำผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปปรับปรุงแนวทางการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาโครงการดังกล่าวในอนาคตให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก