ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. ติวเข้มแกนนำและภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จ.อุดรธานี

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

        กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชนที่ อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในพื้นที่ กว่า 500 คน ร่วมอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดอุดรธานี” มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดการอบรมและพบปะผู้ร่วมอบรม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยฝีมือกลุ่มผู้พิการจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

        นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายการจัดอบรม ในพื้นที่ 22 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน สงขลา สมุทรสงคราม สุโขทัย อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

        ทั้งนี้ การอบรมมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของทุกช่วงวัย/สิทธิพลเมือง , ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและสิทธิกับคนพิการ , การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่ , บทบาทภารกิจของเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน และการอภิปรายเรื่อง การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิต โดยความร่วมมือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน โรงพยาบาลอุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ และสภาคนพิการทุกประเภท ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก