ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนจังหวัดอุดรธานีขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

            เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่โรงแรมนภาลัยอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรม "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน จังหวัดอุดรธานี" โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุดรธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เครือข่ายสตรี ผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย องค์กรคนพิการ ร่วมงาน สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เบี้ยความพิการ เป็นต้น ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม กิจกรรมครั้งนี้ เป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดอบรม "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 22 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 10,000 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จำนวน 500 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน โรงพยาบาลอุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ และสภาคนพิการทุกประเภท นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้หวังว่าทุกคนที่เข้ารับการอบรมและด้วยจิตที่พร้อมในการเสียสละ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องในชุมชน อันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก