ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

          วันนี้ 10 กันยายน 2562 นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ ราชภัฎสงขลา และประธานชุมชน เขต 1 ถึง เขต 4 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์หาญชัย พินัยกุล บรรยายหัวข้อ "การดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ" และการตรวจร่างกายเพื่อพิจารณาการออกหนังสือรับรองความพิการ โดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ และนายสมพร ปาตังตะโร นักพัฒนาสังคม บรรยายหัวข้อ "การเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ" จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัวเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ และสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตน และลดภาระต่อการดูแลช่วยเหลือของครอบครัวและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 ราย ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก