ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.กพ.จัดโครงการอบรม ’เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน’

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

                        วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ, ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน และ เป็นการบูรณาการเครือข่ายด้านคนพิการและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกลไกประชารัฐ และรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชื่อมโยงการให้บริการด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมการเสริม สร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรในภาคส่วนราชการที่ดำเนินงานด้านคนพิการและผู้แทนองค์กรด้านคนพิการในจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อความพิการและคนพิการตลอดจน เกิดเครือข่ายประกอบด้วยแกนนำชุมชน และภาคประชาสังคมแกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก