ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากหมัน จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในครัวเรือน ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2562

วันที่ลงข่าว: 20/08/19

          วันนี้ 19 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากหมัน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาดี ได้จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในครัวเรือน ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้ย จังหวัดเลย ปี 2562 ขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนบ้านแก่วตาว บ้านแก่งม่วง และบ้านห้วยลาด จำนวน 90 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ นักเรียน ประชาชนทุกครัวเรือนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารไอโอดีน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคไอโอดีน และบริโภคเกลือไอโอดีนมากขึ้น

          ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้าย ที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วน และปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า "คนในอำเภอเดียวกัน จะไม่ทิ้งกัน" ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า

          "ต่างคน ต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น... เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตน โดยไม่มอง ไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่า... งานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน... ฉะนั้น... แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น... แล้วช่วยกันทำ"

          และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า "จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง" และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Loei for All" (เลย เมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มี่ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มี่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน "Healthy" (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริ ดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก